ʍǟֆօʊɖ یکشنبه 26 مرداد 1393 02:17 بعد از ظهر نظرات ()

نوشته های غمگین و دلشکسته با عنوان ” تنهایی یعنی “

تنهـایی یعـنی هیچ وقــت کسی نباشه اشکات رو پاک کنه…
تنهـایی یعـنی تو جاده بدون مقصـد…
تنهـایی یعـنی ندیدن روزهای خوب…
تنهـایی یعـنی نداشـتن سنــگ صـبور…
تنهـایی یعـنی جشـن تولد با قـرص خواب…
تنهـایی یعـنی سـر سـفره عـید تنهـای تنهـا…تنهایی
 یعـنی بوی سیگار…
  تنهایی یعـنی حسـرت دیدن چشـم نگران…
تنهایی یعـنی دسـتاتو با لـیوان چای گرم کنی…
تنهایی یعـنی حسـرت دیدن چشـمان منتظـر…
  تنهایی یعـنی حسـرت شنیـدن صـدای نگـران…
تنهایی یعـنی اس ام اس بدون جواب…
  تنهایی یعـنی حسـرت شنیـدن صـداـی آشـنا…

.
.
.
.

تنهایی یعـنی روز عـید بدون تبریــک…
  تنهایی یعـنی خونه بـی مهـمون…
  تنهایی یعـنی مهـمونی یه نفـره…
تنهایی یعـنی حسرت قـدم زدن دو نفـره…
تنهایی یعـنی موقـع درد فـریاد زدن…
  تنهایی یعـنی اشــک بی صـدا…
  تنهایی یعـنی خسـته اما بدون تکـیه گاه…تنهـایی یعـنی حسـرت یه آغوش…
تنهـایی یعـنی حسرت دسـتاش…
تنهـایی یعـنی حسرت نگاهـش…
تنهـایی یعـنی حسرت گذشـته…
تنهـایی یعـنی زندگـی با خـاطرات…
تنهـایی یعـنی بسـتن چشـم و سیـر در خاطـرات…
تنهـایی یعـنی سفارش غـذا برای یه نفـر…

.
.
.
.

تنهـایی  یعـنی سیگـار پشــت سیگـار…
  تنهـایی یعـنی بغض خورده شـده…
  تنهـایی یعـنی نگـاه به آسمون…
  تنهـایی یعـنی درد دل با ماه…
تنهـایی یعـنی تکیـه به دیوار…
  تنهـایی یعـنی لحـظه هـای بدون آرامـش…
  تنهـایی یعـنی زخم خوردن از آدم ها…
  تنهـایی یعـنی درد بدون مسـکن…

.
.
.
.
تنهـایی یعـنی نگـاه کردن عکس…
تنهـایی یعـنی گوش کردن صـدای ضبط شـده…
تنهـایی یعـنی مـرگ بی صـدا…
تنهـایی یعـنی جسد کـرم گـذاشتـه شـده تو خـونـه…
تنهـایی یعـنی دفن بی صـدا…
تنهـایی یعـنی قبر بی رهـگذر…
تنهـایی یعـنی قبـر خاک گـرفتـه…
تنهـایی یعـنی مرده متحرک…تنهـایی رو فقـط یه آدم تنهـا میفهمـه…