kianoosh چهارشنبه 28 فروردین 1392 03:14 قبل از ظهر نظرات ()کـــجا ایــستــاده* ای؟

چــگونــه اســت بــاد از هـــر جــهتـی کــه مــی*وزد

عــطـر تــو را بــا خــود دارد؟

تـــو نــرفــته ای مــیـدانم

از جــایی در هــمیـن نـزدیکی مــرا نـگاه میــکنی

فــقـط مــن نـمیبــینـمت